Politika kvality spoločnosti Lindab a.s.

Lindab a.s. považuje riadenie a zabezpečovanie kvality všetkých činností za jeden z hlavných a kľúčových nástrojov pre plnenie svojho poslania. Kvalite podriaďuje všetky vykonávané činnosti a spokojnosť zákazníka je prvoradým kritériom pre hodnotenie výslednej vnímanej kvality produktu a služieb.

Našou hlavnou činnosťou je výrábať a predávať plechové strešné, trapézové systémy a klampiarske prvky, a tiež predávať ďalšie výrobky z tenkostenných plechov, ako sú odkvapové systémy, bezpečnostné a odvetrávacie prvky striech, sendvičové panely, konštrukčné profily a kompletné systémy vzduchotechniky, ktoré v maximálnej miere uspokoja potreby a očakávania zákazníkov.

Hlavné zásady politiky kvality:

  • Našou prioritou je zabezpečenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia pre všetkých našich zamestnancov.
  • Uspokojovanie požiadaviek našich obchodných partnerov a zákazníkov považujeme za nepretržitý proces potrebný pre vytváranie a udržiavanie imidžu našej spoločnosti ako dôveryhodného a spoľahlivého partnera.
  • Znižovanie počtu nezhôd vzniknutých v spoločnosti je kľúčovým nástrojom pre zlepšenie kvality našich produktov a služieb. Našou snahou je chybám predchádzať, každú chybu považujeme za neprípustnú a snažíme sa odstrániť jej príčinu.
  • Vytváranie korektných, dlhodobých a vzájomne výhodných vzťahov s našimi obchodnými partnermi, dodávateľmi a investormi je tiež neoddeliteľnou súčasťou nášho úsilia.
  • Našou snahou je tiež vytváranie prostredia, v ktorom má každý zamestnanec právo a povinnosť riadiť sa systémom manažérstva kvality, ako aj nachádzať kritické miesta a podieľať sa na riešení existujúcich a predchádzaní potenciálnych problémov.
  • Snažíme sa tiež o rozvíjanie potrebnej kvalifikácie a technickej zručnosti zamestnancov. Pripravujeme školenia a podporujeme tímovú prácu, ktoré sú rozhodujúce pre dosiahnutie dokonalosti v podnikaní a konkurencieschopnosti.

Táto politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti vrátane pobočiek Bratislava a Nitra. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti sú povinní túto politiku kvality uplatňovať v praxi a prijímať účinné opatrenia pri zavádzaní, spracovávaní a trvalom zlepšovaní SMK v zmysle normy ISO 9001. Pre úspešné plnenie týchto zásad využije všetky dostupné prostriedky a zdroje.