„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

 

Spoločnosť Lindab a.s. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v implementácii inteligentných technológií s inteligentnými prvkami riadnia výroby. Predmetom projektu je obstaranie troch základných celkov: Automatickej deliacej linky plechov vrátane navíjania, Linky na výrobu strešných systémov, Systému automatizácie.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Kód – Názov projektu 313012Z028 – Inteligentné inovácie v spoločnosti Lindab a.s.
Hlavný cieľ projektu Cieľom projektu je zavádzanie automatizácie do výrobných činností spoločnosti Lindab a.s. a zásadná podpora rozvoja inteligentnej výroby na Slovensku.
Názov a sídlo prijímateľa Lindab a.s., Spišská Nová Ves, Jamník 278, 05322
Miesto realizácie projektu Jamník 278
Opis projektu Cieľom projektu je podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese prijímateľa, zvýšenie jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom inteligentných riešení, zvyšovanie technologickej úrovne výroby obstaraním novej inovatívnej technológie a jej zavedením do výroby. Prostredníctvom obstaranej technológie prijímateľ inovuje výrobný proces delenia a tvarovania plechov za studena, a zároveň digitalizuje procesné toky vo výrobe. Projekt svojím zameraním podporuje princípy koncepcie inteligentného priemyslu 4.0. Predmetom projektu je obstaranie troch základných celkov: Automatickej deliacej linky plechov vrátane navíjania, Linky na výrobu strešných systémov a systému automatizácie výroby.
Kontrahovaná výška NFP 149 950,15 EUR
Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky