„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

 

Spoločnosť Lindab a.s. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v implementácii inteligentných technológií s inteligentnými prvkami riadenia výroby.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Kód – Názov projektu 313012Z028 – Inteligentné inovácie v spoločnosti Lindab a.s.
Hlavný cieľ projektu Cieľom projektu je zavádzanie automatizácie do výrobných činností spoločnosti Lindab a.s. a zásadná podpora rozvoja inteligentnej výroby na Slovensku.
Názov a sídlo prijímateľa Lindab a.s., Spišská Nová Ves, Jamník 278, 05322
Miesto realizácie projektu Jamník 278
Kontrahovaná výška NFP 153 310,38 EUR
Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky