Získali sme certifikát ISO 45 001

V rámci nášho programu Lindab Sustainability sme sa zaviazali trvalo zlepšovať udržateľnosť v našom podnikaní. Naša práca v tejto oblasti pozostáva z aktivít v mnohých rôznych oblastiach – od zvyšovania vedomostí o zdravom vnútornom prostredí až po uvádzanie nových energeticky účinných produktov, systematickú prácu s bezpečnosťou a ochranou zdravia, znižovaním vplyvu dopravy na životné prostredie, či hľadania nových spôsobov, ako optimalizovať využitie ocele, ako nášho základného vstupného materiálu.

V súvislosti s našim záväzkom zvyšovania ochrany zdravia a bezpečnosti pre všetkých našich pracovníkov sme sa rozhodli rozšíriť náš integrovaný manažérsky systém o certifikáciu ISO 45 001 ako nový  štandard Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO). Norma ISO 45001:2018 (STN EN ISO 45001:2019) poskytuje pre organizáciu rámec na riadenie rizík a príležitostí na pomoc zabrániť pracovným úrazom a zhoršeniu zdravia pracovníkov s cieľom zlepšiť a poskytnúť bezpečné a zdravé pracovisko a chrániť pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia organizácii.

Keďže najdôležitejším aktívom našej spoločnosti sú naši ľudia, zaväzujeme sa im vytvoriť najbezpečnejšie podmienky pre vykonávanie činností v našom prostredí.